Hilmi TÜRKMEN

Üsküdar Belediye Başkanı

Değerli Gençler;

Yüreğinizden gelen bütün enerji ve coşkunuzla yarınların Türkiye’sinin temelini oluşturuyorsunuz. Eğitimden kültüre, sanattan spora, var olan potansiyelinizi açığa çıkarmak ve yükseltmek cesaret, umut ve gayretle mümkündür. Ahlak sahibi, okuyan, düşünen, sorgulayan ve üreten bir gençlik bizim en önemli hedefimizdir. Üsküdar ‘dan başlayarak, Türkiye’de ve dünyada insanlığa faydalı ve örnek olacak nitelikli bireyler olabilmeniz için bütün kurumlarımızla yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. Yarınlarımız olan siz gençlere güvenimiz tamdır.
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Kulüpler Yönetmeliği

ÜSKÜDAR GENÇLİK MERKEZİ KULÜPLER GENEL YÖNETMELİĞİ

 

 1. Kulüpler 

 

Madde 1 ̶  Üsküdar Gençlik Merkezi çatısı altında;

 1. Dil Kulübü
 2. Fotoğraf Kulübü
 3. Güzel Sanatlar Kulübü
 4. İyilik Kuşağı Gençlik Kulübü
 5. Müzik Kulübü

olmak üzere 5 kulüp vardır.

 

B. Amaç

 

Madde 2 -- Gençlerin zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek suretiyle, kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak; Gençlerimizin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üretken, yaşadığı topluma duyarlı, yeniliklere açık, çözüm odaklı bireyler olarak sağlıklı ve güvenilir ortamlarda kendilerini geliştirmelerine rehberlik etmek suretiyle güçlü bireyler olarak topluma katılımlarını sağlamak amaçlanır.

 

C. Kuruluş ve Kapanış

 

Madde 3—Kulüplerin kapatılması, içeriğinin değiştirilmesi ve yeni kulüplerin kurulması, Üsküdar Gençlik Merkez koordinatörü ve kulüpler sorumlusunun inisiyatifindedir. 

    Üsküdar Gençlik Merkezi ve bağlı olduğu kurumlar çatısı altında görev veya eğitim alan herhangi bir öğrenci yeni bir kulüp kurma talebinde bulunabilir. Yeni bir kulüp minimum 10 kişi ile kurulur. Her kulüp ayda en az bir etkinlik ve grup toplantısı gerçekleştirme zorunluluğu vardır.  Grup toplantıları da ayda en az iki kez yapılmalıdır. Kulübün en az 10 aktif üyesi bulunmalıdır.  Üst üste iki ay etkinlik ve toplantı gerçekleştiremeyen ve kulüp aktif üye sayısı bir dönem içinde 10’ in altına düşüren kulüp kapanma gerekçesini oluşturmuş olur.  Bu kapsamda bunlardan biri ve hepsi bir arada bulunan kulüpler, kulüpler sorumlusu ve Üsküdar Gençlik Merkezi koordinatörü kararı ile fesih edilebilir, üyeleri diğer kulüp çalışmalarına yönlendirilir.

   

D. Kulüp Başkanları ve Yardımcıları

 

                   I.            Görev

 

Madde 4—Kulüp başkanı, kulüpler sorumlusuna bağlı olarak kulüp çalışmalarını koordine eder ve Kulüpler sorumlusu ile kulüp üyeleri arasında iletişimi sağlar.  Her etkinliğin ve toplantının iki fotoğrafı ile hazırladığı raporları aylık olarak kulüpler sorumlusuna sunar. Kulüp toplantılarına başkanlık yapar ve her kulüp toplantısında yoklama alır, kulübü kulüp dışında temsil eder veya temsil yetkisi verir.

 

Madde 5—Her kulüp başkanının, genel sekreteri ile birlikte etkinlik organizasyon sorumlusu, ar-ge ve proje sorumlusu, proje ve etkinlik koordinatörü olmak üzere üç yardımcısı vardır. Bu maddede bahsi geçen;

Etkinlik Organizasyon Sorumlusu, tüm etkinliklerin koordinasyonu sağlar.

Tanıtım ve Sosyal Medya Sorumlusu, kulübün tanıtım videosunu hazırlar, ÜSGEM sitesinde kulübün tanıtımını yapar, her etkinliğin duyurusunun ve haberinin yapılması için Üsküdar Gençlik Merkezi Sosyal Medya Sorumlusu ile iletişim halinde olur.

Arge ve Proje Sorumlusu, yapılan etkinlik ve projelerle ilgili olarak araştırmalar yapar ve ilgili kişilere değerlendirmelerini sunar.

Genel Sekreter, bütün çalışmaları raporlar, raporları biri bilgisayar ortamında biri çıktı olmak üzere 2 iki ortamda muhafaza eder, raporların bir kopyasını ve bilişim ortamında kulüp başkanı aracılığıyla kulüpler sorumlusuna iletir, kulüp toplantılarının davetini ve hazırlığını yapar.

 

                II.            Seçim

 

Madde 6--  Her kulübün başkanı seçimle veya olağanüstü durumlarda kulüp sorumlusu veya Merkez koordinatörü, kulüpler sorumlusunun ve üyelerinin oylamaya katıldığı bir seçimde en çok oyu almak suretiyle gizli oy açık tasnif ile seçilir.  Kulüp başkanlığına en az yarım dönem aktif kulüp üyeliği olan üniversite de okuyan ve iki proje önerisiyle aday olabilir. Her dönem başında kulüp başkanları seçimi yenilenir. Dönem başı Eylül olarak kabul edilir.

Kulüp üyelerinden herhangi biri başkanlığa adaylığını koymazsa, merkez koordinatörü ve kulüpler sorumlusu üyeler arasından iki kişiyi aday olarak gösterir.   

Yeni kurulan bir kulübün başkanı bir dönem için, kuran kişi olabilir.

Başkan kendi ekibini oluşturur ve kulüp sorumlusunun onayından sonra ilan edilir.

Madde 7—   Merkez koordinatörü ve kulüp sorumlusu, sorumluluklarını yerine getiremeyen ve tüzükte yer alan maddelere uygun davranmayan kulüp başkanını görevden alabilir, yeni başkan atayabilir veya seçimleri yenileyebilir.

 

             III.            Kulüp Başkanları Toplantısı

 

Madde 8 —Kulüp başkanları toplantısı, kulüp başkanları, yardımcısı, kulüpler sorumlusu ve talep ederse merkez koordinatörünün katılımıyla, müştereken belirlenen bir tarihte, ayda bir kez olmak suretiyle yapılır. Toplantı başkanı, kulüpler sorumlusudur ve toplantı gündemini o belirler. Toplantıda her kulüp başkanı bir önceki ayın faaliyet raporunu ve gelecek ayın etkinlik planını sunar. Kulüpler sorumlusu ve merkez koordinatörü tarafından raporlar değerlendirilir. Kulüp başkanlarının, kendi kulüpleri adına dilek ve şikâyetleri dinlenir, kulüplerle ilgili sorunlara çözüm aranır. Toplantı hitamında ayın kulübü açıklanır.

   

Madde 9 — Kulüp başkanları toplantısına bir dönem içerisinde mazeretsiz olarak iki kere katılmayan kulüp başkanı azledilir.  Yeni başkan belirlenmesinde Madde 7 kıyasen uygulanır.

 

              IV.            Kulüp Başkanlarına ve Üyelerine Verilen İmtiyazlar

 

Madde 10 —  Kulüp çalışması tamamen gönüllü bir çalışmadır. Üyeler bu çalışmalarla güzel arkadaşlarla birlikte bir yol yürümek üzere sağlıklı güvenilir bir ortamda; kendilerini geliştirme, kendini ifade etme, organizasyon ve sorun çözme ile ilgili marka olmuş bir kurumda deneyim yaşayarak bilgi, birikim ve tecrübelerini arttıracaklardır.

 

Madde 11— Kulüp başkanları ve aktif üyeler, Üsküdar Gençlik Merkezi çatısı altındaki atölyelerden kayıt döneminde başvuru yaptığında ve yerel internet ağından ücretsiz olarak yararlanabilir.

 

Madde 12— Kulüp başkanları ve aktif üyelerine, Üsküdar Gençlik Merkezi ve bağlı olduğu kurumların çatısı altında gerçekleşen ve kulüp çalışmalarıyla alakalı etkinliklerde öncelik tanınır.

 

Madde 13—  Kulüp aktif üyelerine, bir dönem boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı katılım belgesi verilir.  

 

E. Kulüp Üyeleri

 

Madde 14 — Bir kulübe üye olmak için fotoğraflı kulüp formu doldurulması ve cv vermesi yeterlidir. Üyelik kabul edildiğinde geri dönüş yapılır.

Madde 15 — Kulüplerde aktif rol alan ve toplantılara düzenli katılan katılımcılar aktif üye olarak; üç defa üst üste toplantı ve etkinliğe katılmayan üye pasif üye olarak tanımlanır. Pasif üyeler sadece genel programlara davet edilir. Tüm üyeler haberleşmeyi whatssup grubunda yapar.

     

Madde 16 — Bir kişi yalnızca bir kulübe üye olabilir. Diğer kulüplerin genel etkinliklerine katılım hakkı saklıdır.

 

F. Kulüp Toplantıları ve Çalışma Şekli

 

Madde 17 — Kulüp toplantılarında bir önceki ayın faaliyet raporu ve gelecek ayın etkinlik planı üyelerle birlikte oluşturulur.  Yaklaşan etkinlikler için gerekli çalışmalar yapılır. Her kulüp ayda en az bir etkinlik ve iki toplantı yapmak zorundadır.

 

Madde18 — Her kulüp bir yıl içerisinde yürütülmek üzere en az iki proje planlamalıdır.  Çalışmalar yıllık kış ve yaz iki ayrı etkinlik dönemi olarak planlanarak dönem başı (Eylül)  onaylanmak üzere kulüp sorumlusuna sunulmalıdır.

 

Madde 19 — Etkinlikler en az 30 gün öncesinden belirlenir; afiş tasarlanır; duyuru ve tanıtımı yapılır; araç, ikram ve diğer istekler bildirilir. Olumlu yanıt alınmışsa bir hafta ve bir gün öncesinden tekrar hatırlatılır. Yapılan etkinlikler iki farklı fotoğraf ve kısa yazı ile sosyal medya paylaşılır.  Ve her bir etkinlik en az üç farklı fotoğraf ile merkezin internet sayfasında yayımlanmak üzere haberleştirilir Tüm kulüp çalışmalarının duyuru ve haberi Üsküdar Gençlik Merkezi sosyal medya hesapları ve sosyal medya sorumlusu üzerinden yürütülür.

 

Madde 20 — Kulüp toplantıları, kulüp başkanı ve kulüp üyelerinin katılımıyla ve müştereken belirlenen gün ve saatlerde, kulüp başkanının başkanlığında haftada bir kez gerçekleştirilir.

    Mazeretli olarak yapılamayacak toplantılar gerekçesiyle birlikte kulüpler sorumlusuna bildirilir. Üç kere üst üste mazeretsiz olarak toplantı yapmayan kulübün yönetimi feshedilir. Madde 6 ve Madde 7 yeni yönetimin oluşmasında kıyasen uygulanır.

 

G. Kulüp Dosyası

 

Madde 21 — Kulüp dosyaları, kulüp başkanı ve kulüp genel sekreteri tarafından hazırlanır.

 

Madde 22— Kulüp dosyası;

 1. Kulüp Yönetim Şeması ve Üye Listesi iletişim bilgileriyle birlikte
 2. Kulüp Üye Formu ve CV’leri
 3. Kulüp Logosu
 4. Kulüp Etkinlik, Toplantı ve Dönemsel Üyelerin Performans Raporları
 5. Proje Dosyaları
 6. Kulüp mail adresleri
 7. Kulüp Tüzüğü’nü ihtiva eder.

Facebook Twitter FriendFeed

SOSYAL MEDYA

Yükleniyor...

                                  

Yukarı